• Вітамін В12 > Стаття Іммермана - виняток  Стаття Іммермана - виняток


  Єдина рецензована стаття, яка скоріш применшувала, ніж підкреслювала потребу веганів доповнювати раціон вітаміном B12, була написана Іммерманом [1] (1981). Вчений розглянув 13 тематичних досліджень, в яких було виявлено дефіцит B12 у веганів. Він перераховує критерії, які, на його думку, мають визначити справжній дефіцит B12, спричинений дієтою, на відміну від інших проблем, таких як:


  • Мальабсорбція через:

   • нестачу білка, калорій або фолієвої кислоти;

   • радіацію, лікарські препарати та токсини (неоміцин, колхіцин, пара-аміносалицилова кислота, алкоголь);

   • пухлину підшлункової залози;

   • нездатність прямої кишки скорочуватися та переміщати їжу, пов’язану з надмірним розвитком мікрофлори;

   • приймання оральних контрацептивів.

  • Підвищена екскреція через захворювання печінки або нирок;

  • Куріння тютюну;

  • Дефіцит вітаміну B6 або заліза.


  Жодне з досліджень, розглянутих Іммерманом, не відповідало його критеріям. Він особливо критично ставився до ідеї існування дефіциту B12 внаслідок дієти, тому що симптоматика покращувалася ін’єкціями, а не пероральним прийманням пігулок. Однак, оскільки автори попередніх досліджень були скоріш зацікавлені у тому, щоб допомогти пацієнтам, а ніж у доказі необхідності вживання додатку В12 вегетаріанцями, вони використовували ін’єкції, як поширений метод швидкого усунення дефіциту. Ін’єкції допомогли їх пацієнтам.


  Іммерман стверджує, що низький рівень B12 не повинен використовуватись як ознака наявності дефіциту. Якщо слідувати цьому критерію, говорить він, тоді “необхідно буде визнати дефіцит не тільки у більшості західних вегетаріанців, але й у значної частини населення Індії та інших східних країн, що вочевидь неприпустимо”. 


  В останні роки численні дослідження (представлені тут) показують, що більша частина вегетаріанців планети, які не приймають додатково B12, могли б поліпшити свій показник В12, що б позитивно відзначилося на стані їх здоров’я.


  Зі слів Іммермана, обробка харчів руйнує значну кількість B12 і вживання переважно сирих продуктів може збільшити надходження В12. Однак інші дослідження показали, що вегани-сироїди не мають переваг перед іншими вегетаріанцями.


  Вчений стверджує: “Багато досліджень виявили відносно достатній рівень B12 в осіб на [вегетаріанському або веганському] раціоні, хоча їхні дані були неповними. Тому необхідно зробити висновок про те, що чистий дефіцит B12 внаслідок харчування у вегетаріанців всіх видів є скоріш винятком, ніж правилом”.


  Іммерман працював над своєю статтею у 1981 році - до того, як переважна більшість досліджень, розглянутих на цьому сайті, була опублікована, а також до того, як стало відомо про гомоцистеїн. Хоча це правда, що найгірші випадки дефіциту B12, перераховані дослідником і тут, іноді були посилені іншими проблемами зі здоров’ям, є очевидним, що якби вегетаріанці додатково вживали вітамін B12 у добавках перорально, проблеми ніколи не стали б такими серйозними, а в багатьох випадках - їх би не було взагалі. У багатьох випадках дефіцит B12 зникав одразу після початку перорального вживання.


  Зрештою, навіть сам Іммерман пропонує вегетаріанцям перевіряти рівень B12 кожні 4-5 років. Було б більш розумним та простішим приймати В12 у якості додатку, або зі збагаченою їжею. Навіщо чекати 4-5 років, щоб лікар сказав вам, що ви повинні були робити це увесь цей час?


  Аналіз статті Іммермана


  Більш ретельний аналіз наукової праці Іммермана можна знайти у статті Comparative Anatomy and Physiology Brought Up to Date [[blog]]  Тома Біллінгса на BeyondVeg.com.


  Посилання

  ---

  Immerman - The Exception


  [source]


  The lone peer-reviewed article that downplayed, rather than emphasized, the need for vegans to supplement their diets with B12 was by Immerman [1] (1981). Immerman reviewed 13 case studies in which a vegan was found to have B12 deficiency. He lists a number of criteria which he claims must be used to determine a true B12 dietary deficiency versus a different problem such as:


  • Malabsorption via:

   • Inadequate protein, calories, or folate

   • Radiation, drugs and toxins (neomycin, colchicine, para-amino salicylic acid, alcohol)

   • Pancreatic tumor

   • Failure of the small intestine to contract and move food associated with bacterial overgrowth

   • Oral contraceptives

  • Increased excretion due to liver or kidney disease

  • Tobacco smoking

  • Vitamin B6 or iron deficiency


  None of the case studies listed by Immerman met all of his criteria. He was particularly critical of the idea that a dietary B12 deficiency exists if B12 symptoms improve upon B12 injections rather than oral tablets. However, because the authors of earlier case studies were interested in helping the patients rather than proving whether vegans should take B12, they used injections, the common method of clearing up B12 deficiency quickly. The injections helped their patients.


  Immerman says that low B12 levels should not be used to determine a B12 deficiency. By this criterion, he says "[I]t would be necessary to characterize not only most Western vegetarians but also much of the population of India and other Eastern countries as deficient; this is clearly unacceptable." 


  In recent years, numerous studies (presented here) show that much of the world's vegetarian population who do not supplement with B12 could improve their B12 status resulting in health benefits.


  Immerman says that cooking destroys significant amounts of B12 and that consuming primarily raw foods could increase one's intake of B12. Other studies have shown that vegan raw foodists do not appear to have an advantage over other vegetarians.


  Immerman states, "[M]any studies have found apparently adequate B12 status in individuals consuming [a vegetarian or vegan] diet, although the investigations in some of these studies have been incomplete. It must be concluded, therefore, that pure dietary B12 deficiency in all classes of vegetarians is the exception rather than the rule."


  Immerman was writing in 1981, before the great majority of the studies included in this article were published and before much was known about homocysteine. While it is true that the worst cases of B12 deficiency listed by Immerman and here were sometimes aggravated by other health problems, it seems likely that had these vegans been taking oral B12, the problems never would have become so severe, and in many cases, never would have occurred at all. In many of the cases, B12 deficiency was immediately cleared up through oral B12.


  In the end, even Immerman suggests that vegetarians have their B12 levels checked every 4-5 years. It would be more prudent, and easier, to take B12 supplements or eat fortified foods. Why wait 4-5 years for a doctor to tell you what you should have been doing all along?


  Analysis of Immerman's Paper


  A more rigorous analysis of Immerman's paper appears online in the article Comparative Anatomy and Physiology Brought Up to Date [[blog]] , by Tom Billings at BeyondVeg.com.


  References

  ---

  ***

  1. Immerman AM. Vitamin B12 status on a vegetarian diet: A critical review. World Rev Nutr Diet. 1981;37:38-54. • 0 коммент.:

  Дописати коментар