• Вітамін В12 > Шляхи появи дефіциту вітаміну B12  Шляхи появи дефіциту вітаміну B12


  (Стаття написана, спираючись на джерело [1], якщо інше не зазначено в дужках)


  • Недостатнє кількість  вітаміну B12 отриманого з їжею;

  • Проблеми із засвоюваністю:

   • Перніціозна анемія (різновид мегалобластної дефіцитної анемії – прим. ред.) – проблеми з внутрішнім фактором або фактором Касла.

    • Втрата внутрішнього фактора: генетично зумовлена ​​і залежить від віку (іноді ще до 45 років). Найчастіше дефіцит вітаміну В12 проявляється у невегетаріанців, які не досягли похилого віку.

    • Аутоімунність до внутрішнього фактора: циркулюючі антитіла до внутрішнього фактора вказують на можливу перніціозну (злоякісну) анемію за відсутності лікування. Хронічний дефіцит B12 пошкоджує функції імунної системи, антитіла можуть зникати при прогресуванні дефіциту В12.

   • Мальабсорбція кобаламіну з їжі – втрата шлункової кислотності і/або ферментів, які розщеплюють зв'язок білок-В12 у їжі. Вона може бути викликана операціями на шлунку, атрофіями або запаленнями шлунку, препаратами, що пригнічують секрецію кислоти, інфекцією шлунку, бактерією пілорі (Helicobacter pylori) або анаеробними бактеріями (через знижену кислотність шлунку) [2].

   • Захворювання підшлункової залози знижують кількість вільного кальцію в клубовій кишці (а кальцій необхідний для всмоктування вітаміну В12). Вплив може бути знижено за допомогою кальцію і/або гідрокарбонату.

   • Нездоровий стан клубової кишки.

   • Препарати, що знижують всмоктування B12: циметидин, метформін (пов'язує вільний кальцій в кишечнику), хлорид калію і холестирамін [3].

   • Зараження стрічковими хробаками [4], широким лентецом [5] або кишковою лямблією [3].

  • Дефекти функціонування ферментів B12, транспортних білків або резервних білків.

   • Дефекти ферментів В12, які призводять до підвищення рівня метилмалонової кислоти (ММК), зустрічаються рідко. Один дослідник зазначає, що вони зустрічаються в 1 із 28 000 осіб [6]. Чіані та співавтори [6] створили інформативну діаграму, що показує, які ферменти впливають на різні дефекти метаболічних шляхів.

  • Підвищені потреби в період вагітності або при гіпертиреозі.

  • Підвищення екскреції через алкоголізм.

  • Наркоз закисом азоту в людей з низьким рівнем B12 в крові (закис азоту може замістити атом кобальту в B12) [4].

  • Гіпотиреоз (можливо, аутоімунний) [7].

  • СНІД може приводити до дефіциту В12, що проявляється у формі макроцитарної анемії і неврологічних проблем без підвищення рівня гомоцистеїну.


  Використана література

  ---

  Ways to Get B12 Deficiency


  [source]


  (Reference: Herbert [1] where not otherwise noted.)


  • Inadequate dietary intake.

  • Inadequate absorption:

   • Pernicious anemia - Problems with intrinsic factor.

    • Loss of intrinsic factor: Genetically predetermined and age-dependent (sometimes as early as 45 yrs). The most common cause of B12 deficiency in non-edlerly, nonvegetarians.

    • Autoimmunity to intrinsic factor: Circulating antibodies to intrinsic factor indicate eventual pernicious anemia if not treated. A chronic B12 deficiency damages immune function and the antibodies may disappear as B12 deficiency progresses.

   • Food-cobalamin malabsorption - Loss of gastric acid and/or protein digesting enzymes which break the protein-B12 bonds in food. This can be caused by stomach surgery, atrophy or inflammation of the stomach, medications that suppress acid secretion, or a stomach infection by H. pylori or anaerobic bacteria (which can be due to low stomach acid) [2].

   • Pancreatic disease reduces free calcium in the ileum (calcium is needed for B12 absorption). Can be improved with calcium and/or bicarbonate.

   • Unhealthy ileum.

   • Drugs decreasing absorption include cimetidine, metformin (ties up free calcium in intestines), potassium chloride, and cholestyramine [3].

   • Infection by tapeworms [4], Diphyllobothrium latum [5], or Giardia lamblia [3].

  • Defects in B12 enzymes, transport proteins, or storage proteins.

   • Defects in B12 enzymes that result in high MMA levels are rare. One researcher reported that they occur in 1 out of 28,000 people [6]. Ciani et al. [6] provide an informative diagram showing which enzymes are involved in the various B12 metabolic pathway defects.

  • Increased requirement during pregnancy or hyperthyroidism.

  • Increased excretion caused by alcoholism.

  • Nitrous oxide anesthesia in people with low serum B12 (nitrous oxide can change the cobalt atom of B12) [4].

  • Hypothyroidism (possibly autoimmune) [7].

  • AIDS can cause B12 deficiency as shown through macrocytic anemia and neurological problems without elevated homocysteine levels.


  References

  ---


  ***

  1. Herbert V. Staging vitamin B-12 (cobalamin) status in vegetarians. Am J Clin Nutr. 1994 May;59(5 Suppl):1213S-1222S.

   

  2. Ho C, Kauwell GP, Bailey LB. Practitioners' guide to meeting the vitamin B-12 recommended dietary allowance for people aged 51 years and older. J Am Diet Assoc. 1999 Jun;99(6):725-7.

   

  3. Tucker KL, Rich S, Rosenberg I, Jacques P, Dallal G, Wilson PW, Selhub J. Plasma vitamin B-12 concentrations relate to intake source in the Framingham Offspring study. Am J Clin Nutr. 2000 Feb;71(2):514-22.

   

  4. Groff J, Gropper S. Advanced Nutrition and Human Metabolism, 3rd ed. Wadsworth: 2000.

   

  5. Halsted JA, Carroll J, Rubert S. Serum and tissue concentration of vitamin B12 in certain pathologic states. N Engl J Med. 1959;260:575-80.

   

  6. Ciani F, Poggi GM, Pasquini E, Donati MA, Zammarchi E. Prolonged exclusive breast-feeding from vegan mother causing an acute onset of isolated methylmalonic aciduria due to a mild mutase deficiency. Clin Nutr. 2000 Apr;19(2):137-9.

   

  7. Johnson PR Jr, Roloff JS. Vitamin B12 deficiency in an infant strictly breast-fed by a mother with latent pernicious anemia. J Pediatr. 1982 Jun;100(6):917-9.
 • 0 коммент.:

  Дописати коментар