• Вітамін В12 > Способи виникнення дефіциту вітаміну B12  Способи виникнення дефіциту вітаміну B12


  (Стаття написана, спираючись на джерело [1], якщо інше не зазначено в дужках)

  • Недостатнє отримання вітаміну B12 з їжею;
  • Проблеми із засвоюваністю:
   • Перніціозна анемія (різновид мегалобластної дефіцитної анемії – прим. ред.) – проблеми з внутрішнім фактором.
    • Втрата внутрішнього чинника: генетично зумовлена ​​і залежить від віку (іноді до 45 років). Найчастіша причина дефіциту вітаміну В12 у людей непохилого віку і в невегетаріанців.
    • Аутоімунність до внутрішнього фактора: циркулюючі антитіла до внутрішнього фактора вказують на можливу перніціозну (злоякісну) анемію за відсутності лікування. Хронічний дефіцит B12 пошкоджує функції імунної системи, антитіла можуть зникати при прогресуванні дефіциту В12.
   • Мальабсорбція кобаламіну з їжі – втрата шлункової кислотності і/або ферментів, які розщеплюють зв'язок білок-В12 з їжі. Вона може бути викликана операціями на шлунку, атрофіями або запаленнями шлунка, препаратами, що пригнічують секрецію кислоти, інфекцією шлунка бактерією пілорі (Helicobacter pylori) або анаеробними бактеріями (через знижену кислотність шлунка) (2).
   • Захворювання підшлункової залози знижують кількість вільного кальцію в клубовій кишці (а кальцій необхідний для всмоктування вітаміну В12). Вплив може бути знижено за допомогою кальцію і/або гідрокарбонату.
   • Нездоровий стан клубової кишки.
   • Препарати, що знижують всмоктування B12: циметидин, метформін (пов'язує вільний кальцій в кишечнику), хлорид калію і холестирамін (3).
   • Зараження стрічковими хробаками (4), широким лентецом (5) або кишковою лямблією (3).
  • Дефекти у функціонуванні ферментів B12, транспортних білків або резервних білків.
   • Дефекти ферментів В12, які призводять до підвищення рівня метилмалонової кислоти (ММК), зустрічаються рідко. Один дослідник зазначає, що вони зустрічаються в 1 із 28 000 осіб (6). Чіані та співавтори (6) створили інформативну діаграму, що показує, які ферменти впливають на різні дефекти метаболічних шляхів.
  • Підвищені потреби в період вагітності або при гіпертиреозі.
  • Підвищення екскреції через алкоголізм.
  • Наркоз закисом азоту в людей з низьким рівнем B12 в крові (закис азоту може замістити атом кобальту в B12) (4).
  • Гіпотиреоз (можливо, аутоімунний) (7).
  • СНІД може приводити до дефіциту В12, що проявляється у формі макроцитарної анемії і неврологічних проблем без підвищення рівня гомоцистеїну.

  Використана література
  ---

  Ways to Get B12 Deficiency
  (Reference: Herbert (1) where not otherwise noted.)

  • Inadequate dietary intake.
  • Inadequate absorption:
   • Pernicious anemia - Problems with intrinsic factor.
    • Loss of intrinsic factor: Genetically predetermined and age-dependent (sometimes as early as 45 yrs). The most common cause of B12 deficiency in non-edlerly, nonvegetarians.
    • Autoimmunity to intrinsic factor: Circulating antibodies to intrinsic factor indicate eventual pernicious anemia if not treated. A chronic B12 deficiency damages immune function and the antibodies may disappear as B12 deficiency progresses.
   • Food-cobalamin malabsorption - Loss of gastric acid and/or protein digesting enzymes which break the protein-B12 bonds in food. This can be caused by stomach surgery, atrophy or inflammation of the stomach, medications that suppress acid secretion, or a stomach infection by H. pylori or anaerobic bacteria (which can be due to low stomach acid) (2).
   • Pancreatic disease reduces free calcium in the ileum (calcium is needed for B12 absorption). Can be improved with calcium and/or bicarbonate.
   • Unhealthy ileum.
   • Drugs decreasing absorption include cimetidine, metformin (ties up free calcium in intestines), potassium chloride, and cholestyramine (3).
   • Infection by tapeworms (4),Diphyllobothrium latum (5), or Giardia lamblia (3).
  • Defects in B12 enzymes, transport proteins, or storage proteins.
   • Defects in B12 enzymes that result in high MMA levels are rare. One researcher reported that they occur in 1 out of 28,000 people (6). Ciani et al (6). provide an informative diagram showing which enzymes are involved in the various B12 metabolic pathway defects.
  • Increased requirement during pregnancy or hyperthyroidism.
  • Increased excretion caused by alcoholism.
  • Nitrous oxide anesthesia in people with low serum B12 (nitrous oxide can change the cobalt atom of B12) (4).
  • Hypothyroidism (possibly autoimmune) (7).
  • AIDS can cause B12 deficiency as shown through macrocytic anemia and neurological problems without elevated homocysteine levels.

  References
  ---


  ***

  1. Herbert V. Staging vitamin B-12 (cobalamin) status in vegetarians. Am J Clin Nutr. 1994 May;59(5 Suppl):1213S-1222S.

  2. Ho C, Kauwell GP, Bailey LB. Practitioners' guide to meeting the vitamin B-12 recommended dietary allowance for people aged 51 years and older. J Am Diet Assoc. 1999 Jun;99(6):725-7.

  3. Tucker KL, Rich S, Rosenberg I, Jacques P, Dallal G, Wilson PW, Selhub J. Plasma vitamin B-12 concentrations relate to intake source in the Framingham Offspring study. Am J Clin Nutr. 2000 Feb;71(2):514-22.

  4. Groff J, Gropper S. Advanced Nutrition and Human Metabolism, 3rd ed. Wadsworth: 2000.

  5. Halsted JA, Carroll J, Rubert S. Serum and tissue concentration of vitamin B12 in certain pathologic states. N Engl J Med. 1959;260:575-80.

  6. Ciani F, Poggi GM, Pasquini E, Donati MA, Zammarchi E. Prolonged exclusive breast-feeding from vegan mother causing an acute onset of isolated methylmalonic aciduria due to a mild mutase deficiency. Clin Nutr. 2000 Apr;19(2):137-9.

  7. Johnson PR Jr, Roloff JS. Vitamin B12 deficiency in an infant strictly breast-fed by a mother with latent pernicious anemia. J Pediatr. 1982 Jun;100(6):917-9.

  Поширити: • 0 коммент.:

  Дописати коментар